Content Image

Content Image

شامل تهیه URS پروژه ها (User Requirement Specification) و تهیه شرح عملیات اجرایی و شرح وظایف پیمانکار(Quotation Definition) و تهیه Room Books و طراحی تاسیسات معماری ، مکانیک و برق و کنترل و مانیتورینگ پروژه ها و ارائه نقشه های فاز یک و دو و طراحی دستگاههای Hygienic و تجهیزات جانبی مورد نیاز اتاقهای تمیز دارویی و الکترونیک و ارائه مستندات لازم جهت Validationمیباشد .