با توجه به اینکه موسسین شرکتجهان ابنیه آژند از افراد جوان، تحصیل­کرده و باتجربه در زمینه اتاق تمیز می باشند، توانایی­های این شرکت بشرح زیر می­باشد:

  • طراحی پروژه­های اتاق تمیز در صنایع نیازمند به اتاق تمیز بصورت مستقل و یا بصورت مشترک با شرکت­های ثالث خارجی و داخلی در زمینه­های مختلف
  • نظارت و اجرای پروژه­های اتاق تمیز
  • مشاوره در خصوص پروژه­های اتاق تمیز
  • تولید و تامین تجهیزات مرتبط با اتاق تمیز

Content Image

Content Image