پنجره اتاق تمیز

می 1, 2022
الزامات مهم در اتاق تمیز

الزامات مهم در اتاق تمیز

همانطور که می دانید برای ساختن بعضی از موادها مخصوصا داروها نیازمند یک اتاق مخصوص است تا از آلودگی ها جلوگیری شود و نام آن اتاق، […]
ژوئن 5, 2022
تصویر پنجره اتاق تمیز

پنجره مخصوص اتاق تمیز

اتاق تمیز، دارای تجهیزات مختلفی است مثل، پنجره اتاق تمیز و کلین روم که باید دارای ایمنی کامل باشند و از ورود آلودگی به آن جلوگیری […]
کلین روم