درب اتاق تمیز: درب اتاق تمیز همراه با نصب دراپ سیل در قسمت زیرین درب جهت هوابند و سیل کردن آن، این دربها دارای لولای پروانه ای استیل میباشند و با ضخامت ۵و۶ سانتیمتر تولید می شوند.

  • درب لولا استیل

  • درب لولا هرکولس

 

 

کلین روم