آگوست 1, 2020
تصویر پنجره مخصوص اتااق تمیز

پنجره مخصوص اتاق تمیز

اتاق تمیز اتاق تمیز، دارای تجهیزات مختلفی است مثل، پنجره اتاق تمیز و کلین روم که باید دارای ایمنی کامل باشند و از ورود آلودگی به […]

کلین روم