جدول پروژها


ردیف نام شرکت عنوان پروژه مساحت
1 شرکت آرایشی بهداشتی و دارویی مینو اجرای کلین روم 2000 متر مربع
2 شرکت داروسازی خوارزمی اجرای کلین روم 1500 متر مربع
3 دانشکده پزشکی دانشگاه تهران آزمایشگاه 100 متر مربع
4 شرکت داروسازی لقمان اجرای کلین روم واحد توزین 200 متر مربع
5 شرکت داروسازی آوه سینا اجرای کلین روم واحد توزین و انبار 100 متر مربع
6 شرکت داروسازی مداوا 1 اجرای کلین روم بخش انبار 50 متر مربع
7 شرکت نازگل البرز اجرای کلین روم و نصب هواساز 2000 متر مربع
8 شرکت داروسازی سیناژن اجرای کلین روم و نصب درب 100 متر مربع
9 شرکت داروسازی مدوک زیست دارو اجرای کلین روم و نصب درب 1000 متر مربع
10 شرکت داروسازی هگمتان داروی غرب اجرای کلین روم بخش توزین 200 متر مربع
11 شرکت داروسازی نانو الوند اجرای کلین روم 100 متر مربع
12 شرکت داروسازی فارماشیمی اجرای کلین روم و نصب درب 2000 متر مربع
13 شرکت داروسازی تولیدارو نصب درب و پنجره کلین روم 200 متر مربع
14 شرکت داروسازی داروپخش اجرای کلین روم بخش آزمایشگاه و نصب درب 400 متر مربع
15 شرکت انستیتو پاستور ایران اجرای کلین روم 100 متر مربع
16 شرکت داروسازی الحاوی اجرای کلین روم 300 متر مربع
17 شرکت تجهیزات پزشکی قوامی اجرای کلین روم 200 متر مربع
18 شرکت پارس ایزوتوپ اجرای کلین روم 30 متر مربع
19 شرکت آتیه فارمد اجرای کلین روم 2000 متر مربع

کلین روم