نوامبر 2, 2020
اتاقک توزین

اتاقک توزین

پروسه ای به نام توزین برای حفظ سلامتی پرسنل و نمونه و مواد دارویی نیاز به پروسه ای به نام توزین در اتاقک توزین است. این […]
نوامبر 28, 2020
اتاقك نمونه چيست؟

اتاقک نمونه برداری چیست؟

محیط تمیز برای نمونه برداری و توزین ایجاد محیطی تمیز از ویژگی های اصلی اتاقی است که برای انجام کارهای حساس در محیط های خاص است. […]

کلین روم