نوامبر 6, 2022

بنچ اتاق تمیز

در اتاق تمیز تجهیزات به گونه ای طراحی و ساخت می شوند که هیچگونه آلودگی را جذب خود نکنند. به آسانی تمیز شوند و هم چنین […]
کلین روم