کانال کشی اتاق تمبز

ژانویه 9, 2021
کانال کشی و فیلترباکس اتاق تمیز

کانال کشی و فیلترباکس اتاق تمیز

ایزوله کردن اتاق تمیز زمانی که ما در یک محیط ایزوله حالا چه صنایع غذایی، انرژی هسته ای و یا حتی بیمارستان اتاق عمل مجبور میشویم […]

کلین روم